AUTORI TEISI, PREKI ENKL IR DOMEN VARD PROBLEMINIAI

AUTORI TEISI, PREKI ENKL IR DOMEN VARD PROBLEMINIAI

AUTORI TEISI, PREKI ENKL IR DOMEN VARD PROBLEMINIAI ASPEKTAI PO SKAITMENINS REVOLIUCIJOS Renata Beranskien 2016 m. balandio 8 d. Vilnius Turinys Skaitmenin revoliucija ir skaitmenin rinka. Intelektins nuosavybs samprata, rys. Autori teiss. Reikalavimai kriniui. Autori turtins ir neturtins teiss.

Apribojimai. Piratavimas. LATGA ir teisminiai ginai Lietuvoje. Geografiniai ribojimai. Domen vardai. Preki enklai, j registravimas ir apsauga. Ivados. Skaitmenin revoliucija Skaitmenin revoliucija taip pat vadinama Treija industrine revoliucija yra technologin paanga, kurios metu pradjo vyrauti skaitmenin technologija. Skaitmenin revoliucijos pasekm yra ypa greitas ir efektyvus

dalinimasis informacija. Tai leidia ypa greitai plstis krybinms industrijoms. Nors technologin paanga sukuria daug galimybi, taiau kyla ir daug problem, susijusi su intelektins nuosavybs apsauga. Technologijos sukuria galimyb efektyviai, taiau neteistai dalintis intelektine nuosavybe. 3 Skaitmenin rinka/SK Apibria EK, kuri 2015 m. paskelb bendrus SK gyvendimo planus - iki 2016 m. pabaigos

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_lt.htm Numatytos trys kryptys ir 16 priemoni 4 Debes kompiuterija Debes kompiuterija yra modelis, kuris leidia visur patogiai ir pagal poreik (on-demand) per tinklo prieig naudotis bendrais kompiuteriniais itekliais (pavyzdiui, kompiuteriniai tinklai, serveriai, duomen laikmenos,

taikomosios programos ir programins rangos tarnybos), tuos iteklius valdant su minimaliu paslaug tiekjo sikiimu. 5 Debes kompiuterija Problemos: Duomen apsauga. Duomen buvimo vieta. Duomen atskyrimas. Duomen atstatymas.

Atsakomyb u intelektins nuosavybs teiss paeidimus. 6 A&M Records, Inc. v. Napster, Inc. Napster viena pirmj kompiuterio program, kuria peer-to-peer/P2P principu buvo galima keistis vairiais failais. Buvo plaiai naudojama keistis muzikos failais (mp3). 2001 m. JAV Apeliacinis teismas pripaino Napster kaltu dl intelektins nuosavybs teiss paeidim bylos. Nors Napster patys nesiunt nelicencijuot fail, programa leido vartotojams keistis nelicencijuotais failais, todl Napster buvo pripaintas kaltu kaip suteikiantis galimyb lauyti statymus.

2002 m. Napster bankrutavo. https://onlinelaw.wustl.edu/blog/case-study-am-records-inc-v-napster-inc/ 7 Intelektins nuosavybs samprata Intelektin nuosavyb visuma asmenini neturtini ir turtini iimtini teisi intelektins veiklos rezultatus ir jiems prilyginamus objektus. Apima savarankik teisi grup: autori ir gretutines teises, teises iradimus, preki enklus, dizain, augal veisles, geografini nuorod teisin apsaug ir t.t.

8 Intelektins nuosavybs rys Literatros, meno ir mokslo kriniai: Pramonin nuosavyb: Autori teiss Preki enklai

Gretutins teiss Domen vardai Iradimai Dizainas Kita 9 Autori teiss Autori teiss tai teiss originalius krybins veiklos rezultatus literatros, mokslo ir meno srityje, nepaisant j menins verts, iraikos bdo

ar formos. 10 Autori teisi reglamentavimas/kai kurie teiss aktai Autori teisi ir gretutini teisi statymas. Berno konvencija dl literatros ir meno krini apsaugos. Pasaulins intelektins nuosavybs organizacijos autori teisi sutartis. Direktyva 2001/29/EB dl autori ir gretutini teisi informacinje visuomenje tam tikr aspekt derinimo Direktyva 2004/48/EB dl intelektins nuosavybs teisi gynimo. Direktyva 2006/116/EB dl autori ir tam tikr gretutini teisi apsaugos termin.

Direktyva 2012/28/ES dl tam tikro leistino nenustatyt autori teisi krini naudojimo. Direktyva 2014/26/ES dl kolektyvinio administravimo ir daugiateritori licencij. 11 Reikalavimai kriniui Originalus (nebtinai aukto meninio lygio) Ireiktas kokia nors objektyvia forma (vien tik idja nra saugoma) Objektyviai ireiktas (idjos nra saugomos)

12 Autori teisi objektais nelaikomi idjos, procedros, procesai, sistemos, veiklos metodai, koncepcijos, principai, atradimai ar atskiri duomenys; teiss aktai, oficials administracinio, teisinio ar norminio pobdio dokumentai, taip pat j oficials vertimai; oficials valstybs simboliai ir enklai, kuri apsaug reglamentuoja kiti teiss aktai; oficialiai registruoti teiss akt projektai; prastinio pobdio informaciniai praneimai apie vykius; folkloro kriniai.

13 Autori turtins teiss Autorius turi iimtines teises leisti arba udrausti iuos veiksmus: atgaminti krin bet kokia forma ar bdu; ileisti krin; versti krin; adaptuoti, aranuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti krin; platinti krinio original ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant; vieai rodyti krinio original ar kopijas; vieai atlikti krin bet kokiais bdais ir priemonmis;

transliuoti, retransliuoti ir kitaip vieai skelbti krin, skaitant jo padarym vieai prieinamu kompiuteri tinklais (internete). 14 Autori neturtins teiss Krinio autorius, neatsivelgiant jo turtines teises, net ir tuo atveju, kai turtins teiss perduotos kitam asmeniui, turi ias asmenines neturtines teises: teis reikalauti pripainti krinio autoryst aikiai nurodant autoriaus vard ant vis ileidiamo krinio egzempliori, taip pat kitu manomu bdu vieai atliekant krin (autorysts teis); teis reikalauti, kad bet kokiu bdu naudojant krin bt nurodomas

arba nebt nurodomas autoriaus vardas, arba bt nurodomas autoriaus pseudonimas (teis autoriaus vard); teis prietarauti dl krinio ar jo pavadinimo bet kokio ikraipymo ar kitokio pakeitimo, taip pat dl bet kokio kito ksinimosi krin, galinio paeisti autoriaus garb ar reputacij (teis krinio nelieiamyb). 15 Autori teisi ribojimas Krinio atgaminimas asmeniniais tikslais. Citavimas. Krinio panaudojimas mokymo ir mokslini tyrim tikslais Krini panaudojimas bibliotek, mokymo staig, muziej, archyv

fondams ir kolekcijoms isaugoti. Krinio panaudojimas informacijos tikslais. Krini panaudojimas negaliems monms skirtais bdais. Krinio panaudojimas religini apeig metu. Krinio panaudojimas visuomens saugumo tikslais. Architektros ir skulptros krini autori teisi apribojimas. Krinio laikinas atgaminimas. Kompiuteri program archyvavimas ir atgaminimas adaptavimo tikslais ir dekompiliavimas. Duomen bazi naudojimas. Dails krinio rodymas. 16

BSA.ORG http://globalstudy.bsa.org/2013/downloads/studies/2013GlobalSurvey_Study_en.pdf 17 Asociacija LATGA Asociacija LATGA yra autori teisi kolektyvinio administravimo asociacija, turinti juridinio asmens status. Asociacija LATGA kolektyviai administruoja vairi srii autori teisi turtoj teises, renka ir paskirsto autorin atlyginim u krini panaudojim, koordinuoja asociacijos nari veikl, utikrina kuo platesn Lietuvos ir usienio autori krini panaudojim, ukerta keli autori teisi paeidimams.

LATGA vienija 4.256 Lietuvos autorius (2015 m. kovo 10 d. duomenimis). Asociacija LATGA steigta 1990 m. gegus 29 d. http://www.latga.lt/apie-mus.html 18 Nuo 2007 m. iki dabar. http://rekvizitai.vz.lt/imone/latga_lietuvos_autoriu_teisiu_gynimo_asociacijos_a gentura/bylos/?all=1 19

Ginai Autori turtins teiss, kurios gali bti atskiriamos nuo autoriaus asmenybs (perduodamos kitiems subjektams), pasiymi dalumu, gali atskirai (savarankikai viena nuo kitos) dalyvauti civilinje apyvartoje ir bti komercializuojamos, negali bti autoriaus perduodamos du kartus (ta pati turtin teis, tokia paia apimtimi). Preki enkl savinink teisi pasibaigimo taisykls taikymas. Komercini paslapi teisin apsauga ir santykis su kitais intelektins nuosavybs subjektais. Lietuvos Aukiausiojo Teismo 2012 m. metinis informacinis praneimas

20 Byla Briedis Eugenijus Turtins teiss krin Briedis Eugenijus buvo perduotos dvejiems subjektams. Rinkoje pasirodius antrajai vaikams skirtai kompaktinei ploktelei Briedis Eugenijus, tarp turtini teisi turtoj kilo ginas dl muzikinio krinio, t. y. dain, sukurt spektakliui vaikams Briedis Eugenijus, panaudojimo, ileidiant jas dviejose kompaktinse ploktelse tuo paiu pavadinimu. LAT iaikino, kad pagal autorin sutart parduodama tik tiek autoriaus teisi, kiek j reikia konkreios sutarties tikslams pasiekti. Briedio Eugenijaus atveju, vieniems ileisti muzikin ploktel, o kitiems pastatyti spektakl.

Lietuvos Aukiausiojo Teismo Civilini byl skyriaus 2012 m. gruodio 27 d. nutartis civilinje byloje Nr. 3K3-610/2012 21 Byla filmai.in Iekov Kino industrijos asociacija kreipsi teism praydama pareigoti atsakov UAB EVP International nutraukti mok i tinklalapio filmai.in naudotoj surinkimo paslaug teikim. Iekovs teigimu, tinklalapyje filmai.in yra pateikiamas portalas, suteikiantis prisijungusiems naudotojams galimyb perirti tinklalapio filmai.in turin. tinklalap filmai.in j administruojantys subjektai kelia tik neteist turin, t. y. turin, kuris gautas bei padarytas prieinamas internetu be autori teisi turtoj sutikimo.

Technin mok surinkimo ir pan. veikla neturt bti laikoma pagrindu taikyti atitinkamus draudimus (iuo atveju atsakov nei tikrina, nei turi pagrind tikrinti u prijim prie kokios konkreios informacijos (konkrei film) yra renkami atitinkami mokesiai, ji teikia tik technin mok surinkimo paslaug). 22 Skirtingo reguliavimo problema 24 25

Netflix Pradjo veikl 1997 m. iuo metu 75 milijonai vartotoj. Lietuvoje (bei dar 130 ali) pradjo teikti paslaugas tik 2016 m. pradioje (ribotas katalogas). Viena i prieasi: sudtinga integruotis kitas rinkas, kuriose skiriasi teisinis reguliavimas ir problemos dl licencij sutari, susitarim su autoriais. Daugiau nei 30 milijon Netflix vartotoj 2015 metais naudojo priemones, kuriomis galima apeiti geografinius apribojimus. (http://www.theguardian.com/technology/2015/jan/09/why-netflix-wont-block-vpn-users) 26

S. Victor Whitmill v. Warner Bros. Entertainment S. Victor Whitmill sukr Mike Tyson tatuiruots dizain. Dizainas buvo panaudotas filme The Hangover Part II. S. Victor Whitmill pradjo 2011 m. teisinius veiksmus prie kino kompanij Warner Bros. Entertainment dl neteisto dizaino naudojimo. Warner Bros. teig, kad tatuiruot gali bti vaizduojama kaip parodija (Fair use). Byla baigsi susitarimu. http://www.smithsonianmag.com/history/ten-famous-intellectual-property-disputes-18521880/?no-ist

27 Nils Svensson, Sten Sjgren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd v. Retriever Sverige AB Iekovai pagrindinje byloje, kurie visi urnalistai, pareng spaudos straipsnius ir juos paskelb pirma laikratyje GteborgsPosten, paskui Gteborgs-Posten interneto svetainje. Retriever

Sverige administruoja interneto svetain, kurioje jos klientams pagal poreikius pateikiami galim spragtelti internetini nuorod kitose interneto svetainse paskelbtus straipsnius sraai. Iekovai pagrindinje byloje padav bendrov Retriever Sverige teism, praydami priteisti kompensacij u tai, kad i bendrov be j leidimo naudojo tam tikrus krinius, suteikdama savo klientams prieig prie j. Europos Teisingumo Teismas nusprend, kad vieu paskelbimu nelaikomas pateikimas interneto svetainje nuorod krinius, laisvai prieinamus kitoje interneto svetainje, o valstyb nar negali suteikti platesns autori teisi turtoj apsaugos, nei numatyta Direktyvoje 2001/29. 28

Domen vardai Domeno vardas tai unikalus svetains adresas internete. Tai interneto vardas, kuriuo lengvai pasiekiama interneto svetain. Jei nebt domen vard, interneto svetains bt pasiekiamos tik daugybs skaii kratiniu. 29 Domen vardai Padeda atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens preki ar paslaug. Padeda identifikuoti preki ar paslaug kokyb.

30 Preki enklai Preki enklas bet koks ymuo, kurio paskirtis atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens preki arba paslaug ir kur galima vaizduoti grafikai. 2014 m. pabaigoje Lietuvoje galiojo 75 713 preki enkl registracij, kurioms praymai suteikti apsaug buvo paduoti nacionaliniu ir tarptautiniu keliu. Taip pat galiojo 1 090 351 Bendrijos preki enklai, registruoti ES bendrijos preki enkl registre (VPB metin apvalga 2014). 31

Registravimas 32 Pagrindiniai apsaugos principai IN nuosavyb saugoma tik tos valstybs teritorijoje, kurioje ji yra registruota. Tam, kad IN bt saugoma tam tikroje valstybje, ji turi bti toje valstybje registruota nacionalini teiss akt arba tarptautini susitarim nustatyta tvarka. Kriniams pagal autori teis ES nra formali registracijos reikalavim

33 Ivados Krybins industrijos yra svarbi ekonomikos dalis, bet ES rinkai trukdo piratavimas ir nepakankamai lankstus teisinis reguliavimas. Reikia suiuolaikinti autori teisi statymus ir juos labiau pritaikyti Europai atveriant platesnes galimybes susipainti su kriniais visoje ES. Suteikti galimybi internete susipainti su kultriniu turiniu ir taip puoselti kultr vairov, o drauge atverti naujus akiraius krjams ir turinio sektoriui, kad filmus, muzik ar straipsnius namuose sigyjantys vartotojai galt prie j prieiti ir keliaudami po Europ. Svarstyti su autori teisi saugomais kriniais susijus internetini tarpinink vaidmen (sugrietinti teiss akt vykdym kovojant su

komercinio masto intelektins nuosavybs teisi paeidimais). 34 LIETUVA Jogailos 4 LT-01116 Vilnius tel. +370 52 685 040 [email protected] Ai! Renata Beranskien +370 69 844 898

[email protected] ESTIJA Prnu mnt 15 10141 Talinas tel. +372 6 400 900 [email protected] LATVIJA Kr. Valdemra iela 21 LV-1010 Ryga tel. +371 67 365 000 [email protected] BALTARUSIJA

ul Internatsionalnaya 36-1 220030 Minskas tel. +375 17 306 2102 [email protected] www.sorainen.com 35

Recently Viewed Presentations