Reprezentacija podataka u raunaru (drugo poglavlje knjige: P.

Reprezentacija podataka u raunaru (drugo poglavlje knjige: P.

Reprezentacija podataka u raunaru (drugo poglavlje knjige: P. Janicic, F. Maric: Programiranje 1) Analogni i digitalni zapis Analogni (neprekidni signali) signali Zvuni signal (promena pritiska) Slika intenzitet svetlosti odreene talasne duine (boje) Analogija Magnetna traka, gramofonska ploa (zvuk) analogni medijum Prednosti (jednostavnost...)/ nedostaci (kvalitet, ponovljivost, habanje medijuma, obrada) Reprezentacija podataka u raunaru

Digitalni zapis Diskretna aproksimacija polaznog signala Signal se belei u diskretnim vremenskim trenucima / prostornim takama, brojevima Semplovi koliko esto? Najkvist-enonova teorema: signal je dovoljno meriti dva puta ee od najvie frekvencije koja sa u njemu javlja (20-40KHz). Prednosti (kvalitet zapisa ne zavisi od kvaliteta medijuma, ponovljivost, kopiranje, obrada...) / nedostaci (neophodna napredna tehnologija npr. 40K brojeva za sekundu zvuka, velika koliina podataka, ...) Predstavljanje brojeva u raunaru

Digitalni raunar radi sa brojevima Digitalizacija predstavljanje podataka brojevima Osnovni sistem predstavljanja brojeva u digitalnom raunaru je binarni (sistem sa osnovnom 2: binarne cifre, binarni broj) Jo i heksadekadni i oktalni (heksadekadne / oktalne cifre; broj) Pozicioni sistemi: vrednost cifre zavisi od pozicije, na primer 99910, 7778, FFF16, 1112, ali i 11110, 1118, 11116 (anan-1...a0)10=i=0i=nai*10i =a0 +a1*101+a2*102+...+an*10n Slino za druge sisteme Primeri: 12310=..., 1238=..., 12316=... Ogranienost raunara ogranienost skupa brojeva koji se mogu predstaviti u raunaru

Odreivanje zapisa Kako mogu da se odrede dekadne cifre u zapisu dekadnog broja? Ostatak pri deljenju sa 10 polaznog broja, a zatim celobrojnog dela kolinika, sve dok je 0 Primer: 170110 1701 1701div10=17 0 170div10=17 17div10=1 1div10=0 ai 1701mod10=1

170mod10=0 17mod10=7 1mod10=1 Odreivanje zapisa Slino: Kako mogu da se odrede oktalne cifre u oktalnom zapisu broja? Kako odrediti bm,bm-1,...,b0 t.d. (anan-1...a0)10= (bmbm-1...b0)8 Ostatak pri deljenju sa 8 polaznog broja, a zatim celobrojnog dela kolinika, sve dok je 0 Primer: 170110 = 32458

1701 1701 div 8=212 212 div 8=26 26 div 8=3 3 div 8=0 ai 1701mod 8=5 212 mod 8=4 26 mod 8=2 3 mod 8=3 Direktno prevoenje binarno oktalno, binarnoheksadekadno Oktalno Binarno Oktalno

Binarno Oktalno Binarno Oktalno Binarno 0 000 2 010 4 100 6 110 1

001 3 011 5 101 7 111 Heksa Binarno Heksa Binarno Heksa Binarno Heksa

Binarno 0 0000 4 0100 8 1000 C 1100 1 0001 5 0101 9

1001 D 1101 2 0010 6 0110 A 1010 E 1110 3 0011 7

0111 B 1011 F 1111 Na primer, (010 111 011 100)2=27348 = (0101 1101 1100)2 =5DC16 Raspon neoznaenih celih brojeva

Duina zapisa odreuje raspon brojeva: Sa 8 binarnih cifara moe da se zapie 28=256 razliitih brojeva: od 0 do 28-1 tj. 255 (neoznaeni) Sa 16 binarnih cifara moe da se zapie 216 razliitih brojeva: od 0 do216-1 tj. 65535 Sa 32 ... od 0 do 4 294 967 295 Uvode se nevaee nule (npr. za duinu binarnog broja od 8 cifara, 1510=000011112) Oznaeni celi brojevi Znak i apsolutna vrednost, na primer (duina 8 cifara), 1510=000011112, -1510=100011112 Sloena aritmetika Oznaeni celi brojevi Dvostruki (potpuni) komplement

Pozitivni brojevi i 0 kao i neoznaeni (prva cifra obavezno 0) Sabiranje kao kod neoznaenih; prenos sa najvie pozicije se zanemaruje, primer) Negativni brojevi: Poto je x+(-x)=0, za, na primer, x = 15, x: 0000 11112 + -x: ???? ????2 0000 00002 (= 1 0000 0000 = 28) Dakle, -x: 28 x = 28-1+1-15 = (28-1)-15+1 1111 1111 0000 1111 + 0000 0001 1111 0000 + 0000 0001 1111 0001 Raspon oznaenih celih brojeva

Sa 8 binarnih cifara moe da se zapie 28=256 razliitih brojeva: od -128 do 127 Sa 16 binarnih cifara moe da se zapie 216 razliitih brojeva: od -32768 do 32767 Sa 32 ... od -2 147 483 648 do 2 147 483 647 Predstavljanje realnih brojeva Drugaiji zapis od celih brojeva (ak i sa istom vrednou) Komplikovanije od celih Mogue je predstaviti samo podskup skupa racionalnih brojeva Ogranien je raspon ali i preciznost brojeva koji se mogu zapisati Zapis u fiksnom zarezu i zapis u pokretnom zarezu Zapis u fiksnom zarezu:

posebno se zapisuje znak broja, celi deo broja i razlomljeni deo broja (decimale) broj cifara za zapis celog dela i za zapis razlomljenog dela je fiksiran jednaka preciznost Predstavljanje realnih brojeva Zapis u pokretnom zarezu: X: pomou znaka broja z i dva cela broja m i e: m (mantisa) m [-M, M], M N e (eksponent) e [-E, E], E > 0 x = z m * Be (B je izabrana osnova, npr. 2) Normalizovana mantisa m: 1/B <= m < 1 za B=2, m>=1/2 i m<1 Na primer, 2.7510 = 10.112=0.1011*22 : m=0.1011, e=2

Predstavljanje realnih brojeva Zapis u pokretnom zarezu: Broj cifara za zapis mantise i za zapis eksponenta fiksiran, na primer: normalizovana mantisa: 24 bita (7 dekadnih cifara) eksponent: 7 bita, -128 <= eb<= 127 (-38 <= ed <=38) znak mantise: 1 bit Standard IEEE: 8 bitova eksponent, 23 mantisa bez vodeeg bita Preciznost (gustina) opada sa porastom brojeva Predstavljanje teksta : karakterski skup

Tekstuelna komunikacija sa raunarom Spoljanja azbuka, npr. {A,B,...,Z,1,2,..., 9,?,} Kodiranje: nizovi 0,1 fiksne duine kd fiksne duine nad {0,1} Svaki raunar: svoj skup karaktera Karakter: spoljanji oblik (glif: ara, grafiki oblik, koju prepoznajemo kao znak u odreenom sistemu pisanja - moe biti slovo, cifra, interpunkcijski ili specijalni znak,) i unutranja reprezentacija: standardna kodna shema Kodne sheme Kodna re: varijacija sa ponavljanjem nad {0,1}

duine 7 (8) bita (128 (256) kodnih rei) Duine 16 bita (65536 kodnih rei) Kodna re fiksne duine u jednoj kodnoj shemi: karakter 1 znak bajt 1 bajt 1 znak (sa ili bez grafikog lika) 1983. g. ISO (International Standard Organization): 7-bitni kd Nacionalna amerika verzija: ANSI (American Standards Institute): 1968.g. American Standard Code for Information Interchange: ASCII kd. ASCII kd Npr. A 1000001 (=65) B 1000010 (=66) 0 0110000 (=48) 9 0111001 (=57)

Struktura ASCII kda: Kodovi 0-31, kd 127 kontrolni karakteri bez grafikog lika, npr. CR (13), LF (10), itd. Ureenje prema unutranjim kodovima A-Z (65-90) abecedni poredak a-z (97-122) 0-9 (48-57) rastui brojani poredak Kd(velSlovo) = kd(maloSlovo)-32 (25) ISO 7-bitni kd: prostor za druge nacionalne verzije Slobodno korienje karaktera 64, 91-94, 96, 123-126 YU-ASCII (YUSCII) Jugoslovenski zavod za standarde 1986.g.

Naruen abecedni poredak Proirenja 7-bitnog kda 7-bitni kd: svega 95 pozicija - nedovoljno 8-bitno proirenje Donja i gornja kodna stranica Donja ponovljen ASCII: nepostavljen najvii bit Gornja: postavljen najvii bit; karakteri 128-159 (32) nemaju grafiki lik 95+96=191 kd ISO 8859

8859-1 8859-2 jezika sa 8859-3 8859-5 8859-15 Latin-1 veina zapadnoevropskih jezika Latin2 vena srednjeevropskih i slovenskih latininim pismom - i srpska latinica Latin-3 esperanto, turski,... Cyrillic - Latin 9 (slian Latin-1) Proirenja 7-bitnog kda Naa slova u Latin-2 (razlika za 16 bit na poziciji 5 ili 32 bit na poziciji 6): Industrijski standardi EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code), IBM Windows kodne strane: 8-bitna proirenja

ASCII koda: svih 128 pozicija gornje kodne strane, ukupno 223 (i , ) CP1252 (WinLatin1) CP1250 (WinLatin2) CP1251 (WinCyrillic)... Unicode Konzorcijum Xerox Parc, Apple, Microsoft, itd. 1989.g. novi sistem kodiranja - Unicode, cilj: Univerzalan (UNIversal) sve savremene jezike sa pismom Jedinstven (UNIque), bez dupliranja karaktera kodiraju se pisma a ne jezici Uniforman (UNIform) - svaki karakter istim brojem bitova: 16 1991: Unicode 1.1 (65536 kodova) ISO: standard viebajtovskog kodiranja

Universal Multiple-Octet Coded Character Set 4 UCS (ISO 10646) 4-bajtovsko kodiranje (CJK pisma) 1990.g. radna verzija Koordinacija 1993.g.: ISO 10646 kompatibilan sa Unicode-om: UCS-2 (prvih 216=65536 kodova); 2-byte Universal Character Set Unicode proiren: oko 1000000 kodova (tj. 65536 osnovna multilingvalna ravan i jo 16 takvih ravni) Repertoar osnovnog Unicode-a (osnovne multilingvalne ravni): 65536 pozicija Prvih 8192 pozicije: za standardne alfabete

Prvih 256: identine ISO 8859-1 Sledeih 4096 pozicija specijalni karakteri (0x2000 0x3000) Sledeih 4096 pozicija za CJK simbole (0x3000 0x4000) CJK ideografsko pismo Unicode naa latinina slova 262, 268, 272, 352, 381, 263 269 273 353 382

, , , , , irilica: 0x400-0x4FF UTF-8 ASCII 1 bajt Sledeih 1920 Unicode-a 2 bajta Do 65536 (osnovna multilingvalna ravan) 3 bajta Ostalih 16*216 po 4 bajta UTF-16

Karakteri osnovne multilingvalne ravni Unicode-a sa po 2 bajta, ostalih 16*216 sa po 4 bajta

Recently Viewed Presentations

 • Module No 9: ICT Literacy for Rural Micro-enterprises

  Module No 9: ICT Literacy for Rural Micro-enterprises

  Module No 9: ICT Literacy for Rural Micro-enterprises. MICRO: Enhancing Competitiveness of Micro-enterprises in Rural Areas Prepared by the Consortium for the project: "Irish Rural Link - National University of Ireland . Maynooth - CDI - EEO GROUP SA- IHF
 • Four Basic Period of Computer History - Rinalui&#x27;s Blog

  Four Basic Period of Computer History - Rinalui's Blog

  Four Basic Period of Computer History. Pre-mechanical Age. Mechanical Age. Electromechanical Age. Electronic Age. Pre-Mechanical Age(3000B.C. - 1450 A.D.) Writing and Alphabets. Petroglyths (signs or simple figures carved in rock) Petroglyths.
 • Unit 6 Predicates, Referring Expressions, and Universe of ...

  Unit 6 Predicates, Referring Expressions, and Universe of ...

  -We now introduce the notion of a generic sentence. So far, we have developed an analysis of a very common sentence type, containing a subject, which is a referring expression and a predicate (and possibly other expressions). Not all sentences...
 • Report from ANOC

  Report from ANOC

  ANOC applauds the progress made in the preparations for the ANOC World Beach Games in San Diego 2019 and acknowledges the excellent cooperation it has received from the International Federations, the IOC Sports Department and San Diego Organising Committee.
 • STRUCTURA I DINAMICA PERSONALITTII N CONTEXTUL NVRII Caracterul

  STRUCTURA I DINAMICA PERSONALITTII N CONTEXTUL NVRII Caracterul

  Modelul Kounin - efectul de undă (1) Efectul de undă -influenţa pe care o are admonestarea, sancţionarea unui elev asupra restului clasei care nu a participat la actul de indisciplină sancţionat. ... dar diferenţa de status elev-model nu trebuie să...
 • ACTIVE SHOOTER - Nevada Department of Corrections

  ACTIVE SHOOTER - Nevada Department of Corrections

  An active shooter's overriding objective appears to be that of mass murder, rather than criminal conduct such as robbery, kidnapping, etc." - NTOA ACTIVE SHOOTER RESPONSE Texas Tower - 1966 - resolved by patrol - created need for SWAT.
 • Purdue ARMY ROTC Recruit Brief

  Purdue ARMY ROTC Recruit Brief

  Purdue ARMY Reserve Officers Training Corps (ROTC) Scholarship Process Major Clark: [email protected], 765-494-2106 Agenda Who can apply 4 steps to apply Dates to know Campus Based Scholarships Points of Contact Major Clark: [email protected], 765-494-2106 Who Can Apply Be a U.S....
 • Agile Resiliency

  Agile Resiliency

  Scrum is not a wide-open free for all even though this is the perception. ... CMMI Institute is releasing the Agile Profile soon. Jeff Dalton was the primary author. If you want a copy to comment on as a beta...