ENGELLİLERİN SOSYAL HAKLARI - Ders sunu

ENGELLİLERİN SOSYAL HAKLARI - Ders sunu

ENGELLLER N SOSYAL HAKLARI Zeki KARATA Sosyal Hizmet Uzman YASAL DZENLEMELERN HEDEF NEDR?

Engelli bireylere ynelik yasal dzenlemelerde ulalmas planlanan hedef, BAIMSIZ YAAMI SALAMAK olarak ele alnmaktadr. Bu bireylerin bamsz olarak yaayabilmeleri de byk lde sosyal becerilere sahip olmalarna balanmaktadr. Ancak eitim programlarnn hazrlanmas ve uygulanmasnda sosyal becerilerin genellikle akademik ve i becerilerinden daha sonra ele alnd ve bu becerilerin retimine nem verilmedii grlmektedir.

ZRLLER YASASI NE ZAMAN KABUL EDLD? 1991 ylndan beri srdrle gelen kapsaml ve btnlkl zrller Yasas Mcadelesi, nihayet 1 Temmuz 2005 tarihinde sonulanm; TBMM tarafndan oy birlii ile kabul edilen zrller Yasas, Cumhurbakanmzn onayndan getikten sonra 7 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazetede

yaynlanarak yrrle girmitir. Kanunun Amac Bu Kanunun amac; zrlln nlenmesi, zrllerin salk, eitim, rehabilitasyon, istihdam, bakm ve sosyal gvenliine ilikin sorunlarnn zm ile, Her bakmdan gelimelerini ve nlerindeki engelleri kaldrmay salayacak tedbirleri alarak topluma katlmlarn salamak ve Bu hizmetlerin koordinasyonu iin gerekli

dzenlemeleri yapmaktr. Genel Esaslar Genel esaslar Madde 4- Bu Kanun kapsamnda bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde aadaki esaslara uyulur: a) Devlet, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazl temelinde, zrllerin ve zrlln her tr istismarna kar sosyal politikalar gelitirir. zrller aleyhine ayrmclk yaplamaz; ayrmclkla mcadele zrllere ynelik politikalarn temel esasdr. b) zrllere ynelik olarak alnacak kararlarda ve

verilecek hizmetlerde zrllerin, ailelerinin ve gnll kurulularn katlm salanr. c) zrllere ynelik hizmetlerin sunumunda aile btnlnn korunmas esastr. d) Kurum ve kurulularca zrllere ynelik mevzuat dzenlemelerinde zrller daresi Bakanlnn grnn alnmas zorunludur. 4 Geici 52 Kalc Maddeden Oluan Yasada zrller Lehine Neler Bulunmaktadr?

Bakm Hizmetleri Yeni Yasayla, sosyal gvenlik kurumlarna tabi olmayan, bakma muhta zrllerden ailesini kaybetmi olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk ierisinde bulunanlara bakm hizmetinin resmi veya zel bakm kurumlarnda yada ikametlerinde verilmesi salanmaktadr. (Madde 30). Bakm creti

Bakma muhta zrllere sunulacak bakm hizmetinin karl olarak her ay iin kii bana belirlenecek tutar, iki aylk net asgari cretten fazla olamayacak; Kurumca baklamayanlarn bakm creti, bu amala Kurum btesine konulacak denekten karlanacaktr. Bugnk asgari cret dnldnde, bakma muhta zrl iin kii bana aylk olarak en fazla 750 YTL harcanabilecektir.

stihdam stihdam Madde 14- e almda; i seiminden, bavuru formlar, seim sreci, teknik deerlendirme, nerilen alma sreleri ve artlarna kadar olan safhalarn hibirinde zrllerin aleyhine ayrmc uygulamalarda bulunulamaz. alan zrllerin aleyhinde sonu douracak ekilde, zryle ilgili olarak dier kiilerden farkl muamelede bulunulamaz. Korumal yerleri zrllk durumlar sebebiyle igc

piyasasna kazandrlmalar g olan zrllerin istihdam, ncelikle korumal iyerleri araclyla salanr. zrl altrma Zorunluluu (zel yerleri) verenler 50 veya daha fazla ii altrdklar iyerlerinde % 3 orannda zrl iiyi meslek, beden ve ruhi durumlarna uygun ilerde altrmakla ykmldrler. verenler, altrmakla ykml

olduklar iileri Trkiye Kurumu araclyla salayacaklardr. Kamu yerleri Kamu kurum ve kurulular, altrdklar personele ait kadrolarda %3 orannda zrl altrmak zorundadr.

%3n hesaplanmasnda ilgili kurum ve kurulularn (tara tekilat dahil) toplam dolu kadro says dikkate alnr. Bu haktan yararlanabilmek iin bu kurum ve kurulularn atklar snavlara girmek gerekir. zrl Maalar: (madde 25) 2022 sayl 65 Yan Doldurmu Muhta, Gsz ve

Kimsesiz Trk Vatandalarna Aylk Balanmas Hakknda Kanunda nemli saylabilecek deiiklikler gerekletirilmitir. Buna gre, bakmakla ykml kimsesi bulunmayan ar derecedeki zrller, 65 yan doldurmu vatandalarmzn almakta olduu ayln % 300n; ie yerletirilememi olan, bakmakla ykml kimsesi bulunmayan zrller ile 18 yan altndaki zrllerin bu zrlye bakmakla ykml olan yaknlar ise % 200n alacaklardr. 3 Aylk Maa Miktarlar-2005 1550x0,0416=64,48x300

1550x0,0416=64,48x200 1550x0,0416=64,48x200 193,44 YTL. 128,96 YTL. 128,96 YTL. Sakatlk Oran

Emekli Sand Mevzuatna gre sakatlar sakatlk oran %70 ve zeri, sakatlk oran %40 ve %70 arasnda olmak zere iki kategoriye ayrmaktadr. Birinci grup ar sakatlklar, ikinci grup ise hafif derecedeki sakatlklar oluturmaktadr. zr Derecesi

AIR ZRLLER % 70 + HAFF ZRLLER % 40 - % 70 Maa Hesab Kriterleri Bu durumda uygulamada zrlnn

tam teekkll hastaneden alm olduu sakatlk raporuna baklacak; sakatlk oran %70in zerinde olanlar ar derecede sakat saylarak alnmakta olan ayln %300ne hak kazanacaktr. Geriye kalan tm sakatlara bu oran %200 olarak denecektir. Maa Almaya Hakkm Var M? Muhta ayl almakta iken evlenen

bayanlar, eleri de bu kanunun ngrd koullar tayorlarsa aylklarn almaya devam edeceklerdir. 18 yandan kk zrllerin bakmakla ykml yakn kavramndan, bakm ilikisi fiilen kurulmu olan velisi yada vasisi anlalacaktr. zel Eitim ve Rehabilitasyon Hizmetinden Kimler Yararlanabilecek? Halen Emekli Sand ve SSK

alanlarnn zel Eitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde destek eitimi gren zrl ocuklarna aylk ortalama 350 YTL olarak yaplan eitim ve geliim yardm, 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren Milli Eitim Bakanl tarafndan tm Trk vatandalarnn zrl ocuklar iin yaplmaya balanacaktr. (Madde 35) zrl ocuklarn Eitimleri

Bylece, bir yandan eitim ve geliim yardmnn kapsam, sosyal gvenlik kurulularna bal olsun olmasn tm zrl ocuklar iine alacak biimde geniletilmitir. te yandan tek bir bakanln bnyesine alnmak suretiyle bu merkezlerin kurulu koullarnda, hizmetlerinde ve denetimlerinde standardizasyon salanmaktadr.

KDV ndirimi zrllerin eitimleri, meslekleri, gnlk yaamlar iin zel olarak retilmi her trl ara-gere ve zel bilgisayar programlar KDVden muaf tutulmutur. (Madde 32) Bylece zrllerin eitimlerinde, mesleklerinde ve gnlk yaamlarnda kullandklar ve kendileri iin zel olarak retilmi olan kabartma ve sesli kitap, beyaz baston, saat gibi ara gereler zrl asndan bir miktar ucuzlatlm olmaktadr.

Emlak Vergisi ndirimi zrllerin 200 mye kadar sahip olduklar konutlarndan alnmakta olan emlak vergisinin sfra kadar drlmesi iin Bakanlar Kuruluna yetki verilmitir. (Madde 22) Ayrmclk Yasal Olarak Sona Erdi Yeni zrller Yasas ile zrllere ynelik ayrmclk yasaklanarak ve cezai yaptrma

balanarak ada bir anlay benimsenmitir. Bylece himayecilik anlay henz uygulamada deilse bile en azndan yasal planda terk edilmi olmakta; zrllerin her alanda bamszlklarn elde edebilecekleri bir yasal ortam oluturulmaktadr. Noterlik lemleri Uzun yllardan beri grme engellilerin noterlik ilemlerinde ve borlandrc ilemlerinde iki tank bulundurulma zorunluluu, eitli alanlarda almakta olan zrllerin mesleklerini icra srasnda byk skntlarla karlamasna yol amakta, rencide edici

durumlarn ortaya kmasna neden olmaktayd. Noterlik Kanununda, Trk Ticaret Kanununda ve Borlar Kanununda yaplan deiikliklerle bu zorunluluk ortadan kaldrlm; noterlik ve borlandrc ilemlerde iki tank bulundurulmas keyfiyeti, grme zrlnn kendisine braklmtr. (Madde 23-50) Ayrmclk Yapana CEZA! Yasada Trk Ceza Kanununun Ayrmclk

balkl 122. maddesiyle getirilen dil, rk, renk, cinsiyet, siyasi dnce, felsefi inan, din, mezhep vb. nedenlerle ayrmclk yaplmas halinde 6 aydan 1 yla kadar hapis cezas veya adli para cezas ngrlmesine ilikin dzenleme, zrllk nedeniyle ayrmclk yaplmasn da kapsayacak ekilde geniletilmi olmaktadr. Yani bundan byle zrllere herhangi bir alanda ayrmclk uygulayan kii ve kurulular (bu kurulularn yneticileri) ceza tehdidi altnda olacaklardr.

Velayetin Reddi Yine Trk Medeni Kanununun 348. maddesinde velayetin reddi nedenleri arasnda saylan zrllk velayetin reddi nedenleri arasndan kartlmaktadr. Konutlarn zrllerin Ulamna Uygun Hale Getirilmesi

Kat mlkiyeti yasasnda deiiklik yaplarak zrllerin kullanmakta olduu konutlarda onlarn durumlarna uygun proje tadilat kolaylatrlmtr. Ancak yaplacak tadilattan doan masraflarn nasl karlanaca belirtilmedii iin bu konuya ilikin kartlmas gereken ynetmelik beklenmektedir. Eriilebilirlik

Geici Madde 2- Kamu kurum ve kurulularna ait mevcut resm yaplar, mevcut tm yol, kaldrm, yaya geidi, ak ve yeil alanlar, spor alanlar ve benzeri sosyal ve kltrel alt yap alanlar ile gerek ve tzel kiiler tarafndan yaplm ve umuma ak hizmet veren her trl yaplar bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren yedi yl iinde zrllerin eriebilirliine uygun duruma getirilir. Ulam Sorunu

Geici Madde 3- Bykehir belediyeleri ve belediyeler, ehir iinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu tama hizmetlerinin zrllerin eriilebilirliine uygun olmas iin gereken tedbirleri alr. Mevcut zel ve kamu toplu tama aralar, bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren yedi yl iinde zrller iin eriilebilir duruma getirilir.

zrllerin Devlet Memuru Olmas Halinde 657 sayl yasada deiiklik yaplarak zrllerin meslekleri ile ilgili grevlere atanmalar yasa hkm haline getirilmi olmakta; zrl ocuklarnn yada yaknlarnn eitim ve rehabilitasyon olanaklarn salama amacna ynelik olarak tayin kolaylklar getirilmektedir.

zrllere ayrlm park yerleri 2918 sayl Karayollar Trafik Kanununda yaplan deiiklikle zrllere ayrlm park yerlerine park etme yasa ile ilgili cezalar iki misline karlmak suretiyle motorlu tat sahibi zrllerin gnlk yaamlarnda rahatlama salayacak bir nlem getirilmi olmaktadr. Engelliler ve Spor

3289 sayl Genlik ve Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanununda yaplan deiiklikle spor tesislerinde zrllerin durumuna uygun tadilatn yaplmas, eitim programlarnn belirlenmesi salanarak zrllerin spor etkinliklerinin nndeki engellerin kaldrlmas ngrlmtr.

Kaltsal Hastalklar 3960 sayl Kaltsal Hastalklarla Mcadele Kanununda yaplan deiiklikle, kaltsal hastalklar ve zrlle yol aan hastalklar koruyucu salk hizmetleri kapsamna alnm ve bu dorultuda yaplacak harcamalar devlet tarafndan stlenilmitir. TVde Ayrmclk ve stismar

Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yaynlar Hakknda Kanununda yaplan deiiklikle zrller de ayrmcla ve istismara kar koruma kapsamna alnmlardr. zrl Hizmet Birimleri Bykehir Belediyesi Kanununa ek madde yaplarak; Bykehir Belediyelerinde zrllerle ilgili bilgilendirme, bilinlendirme, ynlendirme, danmanlk, sosyal ve mesleki

rehabilitasyon hizmetleri vermek zere zrl hizmet birimleri oluturulmas ngrlmtr.

Recently Viewed Presentations

 • The 21st Century Grocery

  The 21st Century Grocery

  The impact of consumer-facing technology was a huge topic among Show attendees. One of the Show's most popular workshop tracks, "Tech Trends," presented fascinating updates on the latest tech ideas that are driving rapid change throughout the grocery industry. ......
 • SERIOUS ADR - NIH Clinical Center

  SERIOUS ADR - NIH Clinical Center

  Affects toxicity of IV injected drugs Theophylline, lidocaine 2. Delays onset of drug action Insulin, digoxin 3. Terminates action after IV bolus dose Thiopental, lidocaine SOMATIC IVS IV Dose CLE CLF = QF SPLANCHNIC CLS = QS CNS HEART CO...
 • Billing and AR in FAST

  Billing and AR in FAST

  A duplicate billing. An incorrect billing (wrong amount, quantity, etc.) Only the UCO AR office . may create credits - Separation of duties issue. Prepare credit requests on the billing correction form. Find it on the Controller's Office web site;...
 • Large Landscape Conservation/Runoff Reduction Management Program

  Large Landscape Conservation/Runoff Reduction Management Program

  Project Outreach. Ongoing presentations of major milestones to the community at City Council Meetings (2017-2019), including summaries of the 2017 Catalina Desalination Feasibility Study, 30% project design and grant applications. Letters of Support obtained by: City . of Avalon, City...
 • Overview of Discussion

  Overview of Discussion

  Bettina Bender, CM Murray LLP, London U.K. David Garland, Epstein Becker Green, New York USA. Erin Kuzz, Sherrard Kuzz LLP, Toronto Canada. Overview of Discussion. Are working relationships fundamentally changing - away from employment with a single employer, and perhaps...
 • Chapter 12 Surface Area and Volume of Solids

  Chapter 12 Surface Area and Volume of Solids

  The height of a cylinder is five times the radius. ... the segment joining the vertex and the center of the base is perpendicular to the base and the slant height is the distance between the vertex and a point...
 • Tissues, Organs & Systems - RMC Science

  Tissues, Organs & Systems - RMC Science

  describe the features of taproot and fibrous root systems. explain the differences and similarities between monocot and eudicot roots. describe the nature, structure, and function of different specialized roots. list a variety of ways that humans use roots
 • Science Fair Information Night

  Science Fair Information Night

  Science Fair Categories. Physical Science - the science of matter and energy and their interactions. ... Abstract. Abstracts must be completed by all 4thand 5th grade students. An abstract is a brief, written discussion of your project in 250 words...